Statut
 • reg.

Statut

Na temelju Kanona 298 do 311 te 321  do 326 Zakonika kanonskog prava i na temelju članka 11.Zakona o udrugama i fondacijama (Sl. novine F BiH, broj 45/02), Skupština duhovno humanitarne udruge „KAP LJUBAVI“, donosi

                                               STATUT
             DUHOVNO HUMANITARNE UDRUGE“KAP LJUBAVI“

                                                    I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se:
-     naziv, sjedište i područje  na kojem djeluje duhovno humanitarna udruga  „KAP  LJUBAVI“;         
-     ciljevi,
-     djelatnost kojima se ostvaruju ciljevi;
-     ostvarivanje javnosti rada;
-     članstvo;
-     prava, obveze i stegovna odgovornost članova;
-     unutarnji ustroj Udruge;
-     imovina i raspolaganje  dobiti;
-     način stjecanja imovine te prestanak i postupak s  imovinom  u slučaju prestanka.

                                                             Članak 2.
Puni naziv Udruge je : DUHOVNO HUMANITARNA UDRUGA „ KAP LJUBAVI“ ( u daljnjem tekstu Udruga).
Sjedište Udruge je u Tomislavgradu.
Udruga djeluje na području Hercegbosanske županije.

                                                            Članak 3.
Udruga ima pečat okruglog oblika , sa nazivom udruge ispisanim po obodu i znakom u sredini (otvorene ruke u kojima je srce i kapljica).

                                                            Članak 4.
Udruga može surađivati sa sličnim asocijacijama i udrugama u zemlji i inozemstvu.

Članak 5.
Rad Udruge je javan. Javnost se ostvaruje davanjem obavijesti o radu, članstvu, tisku i drugim zainteresiranim subjektima.
Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.
Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja(bilten, plakate, i dr.)

                                                            Članak 6.
Udrugu zastupa predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik.Član udruge može je zastupati  na osnovi predsjednikove pisane punomoći.

II CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

                                                             Članak 7.
Udruga je osnovana da djelom i životom članova svjedoči kršćansku vjeru i djelotvornu ljubav prema svim ljudima , a pogotovu onima u nevolji.
Ciljevi djelovanja Udruge su:
-     svjedočiti svoju vjeru ljubavlju prema bližnjemu;
-     pružiti pomoć ugroženima kao što su :stare osobe, bolesnici, invalidi, nemoćnici,     
ovisnici, osobe koje žive na rubu ljudskog dostojanstva i svima kojima je potrebna     
bilo  kakva stručna ili materijalna pomoć.  

                                                         Članak 8.
Ciljeve iz Članka 7. Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:
-      okuplja građane koji žele svjedočiti svoju vjeru ljubavlju prema bližnjemu;
-     prvenstveno neposredno pomažući ugroženoj osobi u konkretnim okolnostima u kojima    
živi , što podrazumijeva traženje i posjećivanje ugrožene osobe i omogućavanje     
dostojnog života;

 1. prikupljanje  osnovnih životnih potrepština , skladištenje istih te njihova podjela,
 2. organiziranje predavanja, seminara i drugih stručnih skupova o problemima iz područja starih, bolesnih, invalidnih i drugih ugroženih osoba;
 3. duhovno, stručno i profesionalno usavršavanje članova;
 4. suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i crkvenim organizacijama.

 

III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA I STEGOVNE ODGOVORNOSTI ČLANOVA

                                                     Članak 9.

Članovi se dijele na redovne i podupiruće.
Redovni članovi Udruge su državljani Bosne i Hercegovine koji ispunjavanjem obveza iz članka 10. svjedoče ljubav prema bližnjemu.
Redovni članovi Udruge mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u BiH, koji podržavaju djelatnost Udruge.
Podupirući članovi su građani koji moralno  i materijalno podupiru djelovanje Udruge. Redovni članovi Udruge rade kao dragovoljci(volonteri), a iznimno mogu radit i kao stalno uposleni.
Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Udruge.

                                                 Članak 10.

Prava  i obaveze redovnih članova  Udruge su:

 1. da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose  ostvarivanju njenih djela;
 2. da savjesno i odgovorno izvršavaju obveze koje su im povjerene;
 3. da budu obaviješteni o radu Udruge , te o materijalnom i financijskom poslovanju;
 4. da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad  Udruge:
 5. da se pridržavaju odredaba ovog Statuta  i drugih općih akata Udruge;
 6. da čuvaju i podižu ugled Udruge i zastupaju njene interese;
 7. da čuvaju imovinu Udruge

Redovni član ima iskaznicu redovnog člana.
Odluku o izgledu, sadržaju i načinu korištenja iskaznice donosi Upravni odbor.

                                         Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 1. smrću člana;
 2. prestankom djelovanja Udruge;
 3. pismenom izjavom o istupanju iz članstva;
 4. isključenjem iz članstva;

                                      Članak 12.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako:

 1. se teško ogriješi o Statut , odluke ili druge akte tijela Udruge;
 2. neizvršavanjem preuzete obveze prouzroči veću materijalnu štetu Udruzi;
 3. bespravno otuđi ili prisvoji imovinu Udruge;
 4. svojim postupcima nanese štetu ugledu Udruge ili njenim članovima
 5. svojim nemarom i nedisciplinom onemogućava rad Udruge;
 6. pristupi organizaciji koja ima ciljeve suprotne ciljevima Udruge.

Odluku o isključenu donosi Sud časti.

IV.TIJELA UDRUGE I UNUTARNJI USTROJ UDRUGE

                                 Članak 13.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Sud časti
 4. Nadzorni odbor

                                   Članak 14.
Skupština
Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je svi članovi Udruge.
Redovna skupština udruge održava je jedanput godišnje. Skupštinu saziva Upravni odbor pisanim pozivom s dnevnim redom koji se šalje najmanje deset dana prije datuma za koji je skupština zakazana.
Izvanrednu skupštinu može sazvati upravni odbor na vlastitu pobudu, ili na zahtjev najmanje četvrtine redovnih članova Udruge. Ako upravni odbor ne  sazove skupštinu 30 dana nakon što mu je dostavljen zahtjev, sazvat će je inicijatori. Izvanredna skupština razmatra isključivo pitanja zbog kojih je sazvana.

                                                Članak 15.

Skupština odlučuje ako joj je nazočna natpolovična većina svih prisutnih članova Udruge.Ako skupština nema kvorum, sazivatelj saziva novu u roku koji ne smije biti kraći    od osam dana.
Ponovljena skupština  može odlučivati uz nazočnost najmanje deset članova.
Skupština odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge vrijede ako su usvojene tročetvrtinskom većinom.Skupština u pravilu odlučuje javnim glasovanjem.Skupština  među zaslužnim javnim djelatnicima, stručnjacima i sponzorima iz zemlje i inozemstva  izabire Savjet počasnih članova. Članovi Savjeta počasnih članova   ne moraju biti članovi Udruge. Savjet počasnih članova, saziva, u posebnim prigodama, predsjednik Udruge.

                                                       Članak 16.

Ovlasti skupštine su:

 1. donošenje Statuta i drugi akata Udruge, te njihova izmjena, dopuna i tumačenja;
 2. biranje, razrješenje i opozivanje članova Upravnog odbora;
 3. donošenje plana i programa Udruge;
 4. usvajanje financijskog plana i završnog računa;
 5. razmatranje izvještaja o radu Upravnog odbora;
 6. donošenje odluke o nekretninama u vlasništvu Udruge, te o postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge;
 7. bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti;
 8. donosi pravila o postupku pred Sudom časti;
 9. odlučuje o žalbama protiv odluka Upravnog odbora i Suda časti;
 10. donosi odluke o suradnji  s domaćim i međunarodnim srodnim organizaacijama i udrugama;
 11. donosi odluke o  udruživanju u saveze sa istim udrgama;
 12. donosi odluke o prestanku rada Udruge;
 13. odlučivanje o svim drugim pitanjima od značenja za rad Udruge;

                                                 Članak 17.

Upravni odbor
Upravni odbor Udruge je izvršno tijelo skupštine koje osigurava realizaciju njenih odluka i odgovarajuće djelovanje  Udruge između sjednica skupštine. Upravni odbor ima devet članova.Članovi upravnog odbora odgovaraju za svoj rad skupštini kolektivno i pojedinačno. Mandat članova upravnog odbora traje četiri godine. Skupština može pojedine članove upravnog odbora  ili upravni odbor u cjelini opozvati i prije isteka mandata. Ako je opozvan čitav upravni odbor, bira se novi s punim mandatom, ako su opozvani pojedini članovi, na njihovo se mjesto biraju novi do isteka  tekućeg mandata upravnog odbora.
Upravni odbor odlučuje  većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova.
Članovi Upravnog odbora na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova biraju predsjednika, dopredsjednika  i tajnika Udruge. Za valjanost odluke o izboru predsjednika, dopredsjednika i tajnika, nužno je da se za nju izjasni najmanje pet članova upravnog odbora.Upravni odbor donosi poslovnik o svojem radu.

                                                      Članak 18.

Nadležnosti Upravnog odbora:

 1. upravljanjem radom Udruge između sjednica skupšine;
 2. provođenje zaključaka Skupštine  i priprava gradiva za njezine sjednice koje saziva, a posebno prijedloga izmjena i dopuna Statuta;
 3. realiziranje odredbi Statuta i programa rada u svakidašnjoj aktivnosti;
 4. podnošenje izvještaja o radu skupštini;
 5. predlaganje financijskog i završnog računa,
 6. informiranje članstva i javnosti o  radu udruge;
 7. upravljanje imovinom udruge i odlučivanje o korištenju financijskih sredstava, na osnovi financijskog plana;
 8. donošenje odluke o promjeni poslovne adrese Udruge;
 9. suradnja s drugim udrugama i državnim tijelima.

                                                        Članak 19.

Predsjednik
Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Udrugu i istidobno je predsjednik Udruge.
Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora, te rukovodi radom Upravnog odbora.Predsjednik se brine  o poštivanju i provedbi StatutaUdruge  te o izvršenju o i provođenju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora.

                                                         Članak 20.

Nadležnosti predsjednika  su:

 1. prijedlog izmjena i dopuna Statuta;
 2. daje prijedlog financijskog plana i završnog računa, te raspolaže sredstvima za podmirenje tekućih potreba Udruge u okviru financijskog plana;
 3. predlaže poslovniko radu Upravnog odbora;
 4. daje prijedlog programa rada Udruge;
 5. daje prijedlog pravila o postupku pred Sudom časti;
 6. daje prijedlog o prijemu u članstvo Udruge;
 7. predlaže imenovanje tajnika;
 8. priprema sjednice Upravnog odbora;
 9. te obavlja i druge poslove koje mu povjere članovi Upravnog odbora i Skupštine Udruge. Za svoj rad  predsjednik kao i članoviUpravnog odbora odgovaraju Skupštini.U slučaju spriječenosti ili odsutnosti , predsjednika zamjenjuje dopredsjednik.

                                                            Članak 21.

Tajnik Udruge
Tajnika Udruge na prijedlog predsjednika bira Upravni odbor Udruge na period od 4 godine sa mogućnošću reizbora.Tajnik pomaže predsjedniku Udruge i predsjedniku Skupštine u radu, vodi evidenciju članova, vodi zapisnike sa sjednica Upravnog odbora, čuva arhivu Udruge i obavlja druge poslove koje mu povjere Upravni odbor i Skupština.
Tajnika u slučaju spriječenostizamjenjuje član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.
Za svoj radnik tajnik odgovara Upravnom odboru.

                                                 Članak 22.

Sud časti
Udruga ima Sud časti koji se sastoji od tri člana. Članove Suda časti bira Skupština  na period od četiri godine,predsjednika izabrani članovi Suda časti na svojoj prvoj sjednici.
Sud časti zasjeda u slučajevima povrede Statuta Udruge od strane člana Udruge i donosi odluku o isključnju  člana iz Udruge ili o izricanju opomene sukladno pravilima pred Sudom časti.Sud časti donosi odluke većinom glasova.

                                              Članak 23.

Nadzorni odbor
Skupština bira tri člana Nadzornog odbora iz redova redovnih članova Udruge na period od četiri godine, a članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika iz svojih redova.
Nadzorni odbor nadzire rad Upravnog odbora i  drugih tijela Udruge.
O svom radu i uočenim nedostatcima o radu tijela Udruge, Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini udruge.Nadzorni odbor radi u sjednicama i donosi odluke većinom glasova.

                                                Članak 24.

Udruga ima svog duhovnog savjetnika između svećenika koji zakonito vrši službu u Katoličkoj Crkvi . Duhovnog savjetnika poziva  Upravni odbor, a može ga opozvati  mjerodavna Crkvena Vlast koja ga je uz suglasnost Upravnog odbora i potvrdila.

                                             Članak 25.

Uduga može osnivati Ispostave.Ispostave nemaju svojstvo pravne  osobe.Ispostava  se osniva na zahtjev redovnih članova Udruge. Ispostavu čine članovi Ispostave.

                                              Članak 26.

Udrga može osnivati povremena tijela, povjerenstva ili druge asocijacije kao savjetodavna  tijela a svezi sa osnovnom djelatnosti Udruge utvrđene ovim Statutom.

V. IMOVINA UDRUGE

                                             Članak 27.

Imovinu Udruge čine pokretne i nepokretne stvari te prihodi koje  Udruga ostvaruje od:

 1. donacija;
 2. dobrovoljnih priloga i darova;
 3. prinosa sabirnih akcija i dobitaka od raznih priredbi;
 4. zaklada;
 5. sredstva ostvarena dopuštenom djelatnošću koji se usmjeruju na financiranje osnovne djelatnosti Udruge;
 6. prihodi stečeni obavljanjem gospodarske djelatnosti;
 7. ostali prihodi od vlastite djelatnosti sukladno zakonu.

                                                Članak 28.

Udrga kao pravna osoba može stjecati, posjedovati,  upravljati i otuđivati vremenita dobra na pravedne načine, bilo naravnog bilo pozitivnog prava, kako je to dopušteno i  drugim pravnim osobama.

                                              Članak 29.

Prihodi i rashodi Udruge  određuju se godišnjim financijskim planom. Po završetku godine za koju važi financijski plan donosi se završni račun. Dobit stečena  akcijama Udruge raspoređuje se financijskim planom za Statutom određenu djelatnost Udruge.Sredstva Udruge vode se na posebnom računu kod u neke od poslovnih banaka.

                                               Članak 30.

U sličaju raspuštanja Udrueg njezina imovina pripast će , odlukom Skupštine, nekoj od sličnin humanitarnih udruga.

                                            Članak 31.

Naredbodavno pravo raspolaganjanovčanim sredstvima Udruge na osnovi financijskog plana, te odluka Skupštine i Upravnog odbora imaju predsjednik, dopredsjednim i tajnik Udruge.

                                           Članak 32.

Odluke tijela udruge, a posebno njihovi akti, ne smiju biti protivno Statutu.

                                            Članak 33.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Tomislavgradu_____________ 2004          

                                                                                                         Predsjednik:
_______________
Fra Jozo Radoš-Đoka

VIOLETALjekarna Đivić Tomislavgrad

 

Naša Adresa:
Stjepana Radića b.b.
80240 Tomislavgrad, HBŽ
Federacija B i H
Radno vrijeme:
Pon. - Pet. 08 do 15 h, ukoliko nije
na vratima naznačeno drugačije!
Uključili smo još više terenskog rada, subotom nismo u uredu!

Iz Statuta

Udruga je osnovana da djelom i životom članova svjedoči kršćansku vjeru i djelotvornu ljubav prema svim ljudima , a pogotovu onima u nevolji.
Ciljevi djelovanja Udruge su:
-     svjedočiti svoju vjeru ljubavlju prema bližnjemu;
-     pružiti pomoć ugroženima kao što su :stare osobe, bolesnici, invalidi, nemoćnici,     
ovisnici, osobe koje žive na rubu ljudskog dostojanstva i svima kojima je potrebna     
bilo  kakva stručna ili materijalna pomoć.  

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter